De Zuiderbasisschool is een openbare school. Openbaar onderwijs betekent:
Onderwijs voor alle kinderen, ongeacht afkomst, geloof of levensovertuiging.
Onderwijs dat kinderen voorbereidt op een leven in een open en veelvormige samenleving. 
Onderwijs dat begrip kweekt voor andere opvattingen, andere gedachten.   Onderwijs dat opvoedt tot verdraagzaamheid en respect voor de mening van anderen.

Motto:
Doel is de optimale ontwikkeling van kennis en vaardigheden.
Er is specifiek aandacht voor het culturele erfgoed van Giethoorn.
De school houdt zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen de kinderen, zodat elk kind zich individueel zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
Aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden besteedt de school veel aandacht, rekening houdend met de mogelijkheden van ieder kind.
Door gebruik te maken van actuele methoden en het directe instructiemodel willen we maximale resultaten halen.
Lessen in de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen worden planmatig en effectief verwerkt. Het leerlingvolgsysteem volgt alle prestaties van de kinderen. Er wordt gewerkt met handelings-, ontwikkelings- en groepsplannen. Resultaten worden geanalyseerd. De teamleden voeren geregeld gesprekken met de Intern Begeleider en de orthopedagoog. Ouders van zorgleerlingen worden bij deze gesprekken betrokken. De Intern Begeleider bewaakt dit proces.

Op pedagogisch gebied hanteert de school duidelijke regels voor in en buiten de klas en bespreekt deze met de kinderen. Kinderen en leerkrachten gaan goed met elkaar om. De school leert de kinderen begrip te hebben voor en verdraagzaam te zijn naar anderen.
We gebruiken de lessen van de Kanjertraining en de lessen HVO en GVO om dit doel te bereiken. De school vindt de zelfstandigheid van de kinderen belangrijk. Het ontwikkelen van het zelfstandig werken is één van de voorwaarden om rekening te houden met individuele verschillen.

Kinderen met een extra onderwijsbehoefte krijgen extra materialen aangereikt.
Het team ontwikkelt schoolafspraken waarin de doorgaande lijn zichtbaar is. De school wil bereiken dat kinderen trots zijn op hun prestaties.

Op het gebied van cultureel erfgoed wordt er gebruik gemaakt van de bijzonderheden van het dorp middels projecten, lessen en samenwerking met ouders.

De Zuiderbasisschool is een veilige school. Veiligheidsregels worden nageleefd. De Zuiderbasisschool is een Kanjerschool. Alle collega’s zijn gecertificeerd.

Creatieve ontwikkeling bereikt de school door gebruik te maken van en regelmatig aandacht te hebben voor creatieve vakken als tekenen, handvaardigheid, muziek en spel. Er zijn vakleerkrachten voor gymnastiek en muziek.

De school gebruikt moderne hulpmiddelen als digitale borden en internet. Alle vakken en methoden zijn regelmatig onderwerp van gesprek in de teamvergaderingen.

Gesprekken met de medezeggenschapsraad, informatie van de ouderraad, inspectie en tevredenheidonderzoeken onder ouders houden het team scherp. De resultaten van die gesprekken en informatie worden verwerkt in het schoolplan (4-jaarlijks)- en het schooljaarplan.
Door gebruik te maken van WMK (werken met kwaliteitskaarten) bewaakt de school de kwaliteit van onderwijs en zorg.
Een goede communicatie met kinderen, ouders/verzorgers en collega’s onderling is het uitgangspunt.

Intern communiceert het team via vergaderingen en extern communiceert de school door voorlichtingsavonden, rapporten, 10-minutengesprekken en schriftelijke informatie middels schoolgids, Nieuwsspetters, schoolkrant en de website. Er is een open dag voor (toekomstige) ouders.