Ouders

Visie op de samenwerking met ouders
Respect voor elkaar is wat in de basis aanwezig moet zijn als je met elkaar wilt samenwerken. Om ouderbetrokkenheid te stimuleren en te activeren moet er open communicatie zijn op basis van gelijkwaardigheid. Ouders moeten ook het gevoel krijgen vanuit het team dat zij ertoe doen en dat hun aandeel on onze gesprekken van groot belang is. Deze open communicatie houdt in dat je ook open staat voor de mening van een ander. We hebben een gezamenlijk doel, we willen samen het beste voor de kinderen. We zijn samen samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit is mogelijk als we hier samen, in wederzijds vertrouwen actief mee aan de slag gaan.

Het belang van de betrokkenheid van ouders
Ouders spelen een belangrijke rol bij vele activiteiten. zonder de hulp van ouders, de betrokkenheid van ouders, een ouderraad, een medezeggenschapsraad en een ouderpanel kan een school niet goed functioneren. Op onze school wordt regelmatig ouderhulp ingeschakeld. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Mening van de ouders
In schooljaar 2014-2015 werd de mening van ouders gevraagd via een digitale vragenlijst over sociale veiligheid. De vragenlijsten zijn afwisselend algemeen van aard of gericht op sociale veiligheid. Deze vragenlijsten worden in dezelfde periode afgenomen op alle scholen van de Stichting Op Kop. Vervolgens gaan we in samenwerking met het team, MR, OR en ouders vaststellen op welke punten we de kwaliteit van de Zuiderbasisschool kunnen verbeteren. Uiteraard wordt u van alles op de hoogte gesteld.

Thema-avonden
Op 16 september 2015 organiseren OR en MR samen de zakelijke ouderavond, waarbij alle ouders worden uitgenodigd en er verslag wordt gedaan van de activiteiten op school en de plannen voor de toekomst worden uiteengezet. Ook wordt verslag uitgebracht en verantwoording afgelegd over de financiën en worden verkiezingsuitslagen medegedeeld. Informatie over de groepen wordt na het zakelijk gedeelte verzorgd. Wanneer u een onderwerp heeft voor de MR en u wilt daarover met MR-leden spreken, maak dit dan even mondeling of schriftelijk kenbaar bij een van de MR-leden. Het eerste halfuur van de vergadering bent u van harte welkom.
Via onze wekelijkse digitale nieuwsbrief (aanmelding is noodzakelijk via de website), wordt u op de hoogte gehouden van alles wat er speelt op onze school.
Op onze website: www.zuiderschool.nl staat de schoolgids, de schoolkalender, foto's en veel relevante informatie over onze school.
Onderwijsgids
Ieder jaar wordt er door de overheid een Onderwijsgids gemaakt. Deze kunt u downloaden via www.voo.nl/ouders/onderwijsgids.

BSO
Buitenschoolse opvang (BSO)
In 2006 heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen waarin staat dat vanaf het schooljaar 2007-2008 het schoolbestuur de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organiseren. In de Kop van Overijssel is een gevarieerd aanbod van voor- en naschoolse opvang organisaties. Sinds januari 2014 biedt Stichting Kinderopvang Op Kop , op een tweetal locaties ook zelf buitenschoolse opvang aan (Beatrixschool in Steenwijk en Zuiderbasisschool in Giethoorn). Voor de overige locaties heet Op Kop gekozen voor het makelaarsmodel en de samenwerking met gekwalificeerde organisaties voor Kinderopvang. Het makelaarsmodel houdt in dat u als ouder zelf kiest, of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang en voor welke organisatie u kiest. Deze organisatie verplicht zich te voldoen aan de wettelijke eisen.
Sinds 1 januari 2014 bieden wij buitenschoolse opvang aan voor kinderen van de Noorderschool en de Zuiderbasisschool. Als opvanglocatie gebruiken wij de Zuiderbasisschool waar wij beschikken over een aparte ruimte voor de BSO en TSO. De ruimte is gezellig ingericht en wij beschikken over een ruim aanbod van spel- en expressiemateriaal om de kinderen een gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden. Ook is er een ruime buitenspeelmogelijkheid. Onze opvang wordt geleid door ervaren pedagogisch medewerkers en is dagelijks geopend. Ook in de schoolvakanties zijn de kinderen van harte welkom. Er kan gekozen worden voor structurele of incidentele opvang (middels een strippenkaart). Voor informatie over ons aanbod verwijzen wij u naar de schoolsite. Hier vindt u onze Klantwijzer met daarin ons dienstaanbod, de algemene huisregels en een inschrijfformulier. Voor nader informatie kunt u ook bellen met de bovenschoolse coördinator TSO?BSO. Zij is te bereiken op nummer 06-22257708 of via annette.take@stichtingopkop.nl.

TSO (overblijf)
De leerlingen kunnen in de middagpauze gebruik maken van de tussenschoolse opvang. De ruimte wordt gedeeld met de BSO van Stichting Op Kop. De kleuters eten samen in hun eigen lokaal. Via een wachtwoord van de overblijfcoördinator Gerda van Groeningen (gerda-van-groeningen@hotmail.com) kunt u de overblijf zelf regelen.

Ouderbijdrage
De ouders betalen een vast bedrag per kind voor schoolreis, vieringen op school etc. De ouderbijdrage wordt op de zakelijke ouderavond opnieuw vastgesteld. De bijdrage voor de schoolreis dient voor de vastgestelde schoolreizen (zie planner) betaald te zijn. Bij problemen aangaande betaling kunt u contact opnemen met de directeur of de penningmeester van de OR.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed voor die zaken, waarvoor via andere kanalen geen gelden binnenkomen. Dit geld komt volledig ten goede aan de kinderen.

Ouderhulp
Op onze school wordt regelmatig ouderhulp ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij de luizencontrole, ophalen oud papier, handvaardigheid, lezen, vervoer en allerlei fesitiviteiten. Als u graag meer wilt weten over de inhoud van een of meer activiteiten, dan kunt u contact opnemen met iemand van de Ouderraad of het team.

Oud-papier
Door het inzamelen van oud-papier proberen wij de financiële ouderbijdrage voor extra activiteiten binnen en buiten de school zo laag mogelijk te houden. Het oud papier wordt op elke tweede zaterdag van de maand (zie planner) opgehaald. Ouders worden bij toerbeurt verzocht hierbij te helpen. Wij stellen uw hulp daarbij zeer op prijs.