MR

Wat doet de MR?

De MR van de Zuiderbasisschool behartigt de belangen van ouders en leerkrachten op de Zuiderbasisschool. Onder andere overlegt de MR met de directie over alle relevante, belangrijke zaken die betrekking hebben op school. Onderwerpen die op de agenda staan zijn bijvoorbeeld het formatieplan, de kengetallen en opbrengsten, het schoolplan, de fusieschool en de tussen- en buitenschoolse opvang.

De MR heeft een aantal rechten, zoals het recht op informatie, het adviesrecht en het instemmingsrecht. De informatie die de MR nodig heeft, wordt gevraagd en ongevraagd aangeleverd door onder ander de directie. Daarnaast kan de MR haar informatie ook van externe bronnen betrekken. Over bepaalde onderwerpen mag het schoolbestuur pas een besluit nemen nadat het de MR om advies heeft gevraagd (het adviesrecht). Wanneer de MR instemmingsrecht heeft mag het schoolbestuur het voorgenomen besluit niet uitvoeren voordat de MR hiermee in heeft ingestemd.

Samenstelling

In de MR zitten 2 ouders en 2 leerkrachten.
Namens de ouders zijn dit de volgende personen:

1.                  José van der Mannen

2.                  Gerard Oord

 Namens de leerkrachten maken de volgende personen deel uit van de MR:

1.                  Mirjam Huizeling

2.                  Cathy van den Eventuin

Daarnaast is de directeur, Lida Andriol, adviserend lid van de MR. Zij is formeel geen lid van de MR, maar vertegenwoordigt het bevoegd gezag/bestuur en geeft informatie aan de MR waarover deze vervolgens een standpunt kan bepalen.

Zowel de ouders als de leerkrachten worden verkozen. Het is de bedoeling dat er elk jaar één van de ouders aftreed, welke zich herverkiesbaar kan stellen. Indien er vanuit de ouders meerdere kandidaten zijn om deze positie in te vullen worden er verkiezingen uitgeschreven.

Rooster van aftreden MR-leden

Oudergeleding:

1.                  José van der Mannen  - schooljaar  2016-2017

2.                  Gerard Oord - schooljaar  2018-2019              

Leerkrachtgeleding:

1.                  Mirjam Huizeling - schooljaar 2016-2017

2.                  Cathy van den Eventuin - schooljaar 2018-2019

Vergaderingen

De MR vergadert circa eens per 6 weken in het schoolgebouw. De vergaderdata staan vermeld in de activiteitenkalender van de school. Sinds schooljaar 2016-2017 vergaderen we elke vergadering eerst samen met de MR van de Noorderschool. De nieuwe fusieschool staat dan op de agenda. Ouders kunnen altijd vragen stellen aan de MR. Het is altijd mogelijk om schriftelijk of telefonisch een MR lid te benaderen met vragen of opmerkingen of om een onderwerp in de vergadering in te brengen.

Daarnaast is er ook overleg tussen de Ouderraad en de MR, waar zij gezamenlijk over schoolse zaken praten, zoals bijvoorbeeld de schoolreisjes en/of de zakelijke ouderavond. Op de informatieve ouderavond brengt de MR verslag uit van wat er het afgelopen jaar is gedaan.