Groepen

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Binnen onze school hebben we de combinatiegroepen 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8.

Samen optimaal leren in een respectvolle en veilige omgeving met oog voor iedereen.
Wij hanteren het leerstofjaarklassensyteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen (religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers tenzij het schoolondersteuningsprofiel (SOP) verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q het juiste onderwijs niet kunnen bieden. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden wew veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Ons uitgangspunt is om:
* Voor elke kind dat onderwijs te bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind, zodat het voor alle kinderen mogelijk is om zich te blijven ontplooien.
* Hiervoor sluiten we aan bij de verschillen tussen kinderen, dit doen we door aan te sluiten bij de basisbehoeften van kinderen:
Competentie: het kind moet het gevoel dat het tot iets in staat is.
Relatie: het kind moet het gevoel hebben dat anderen op hem/haar gesteld zijn.
Autonomie: het kind moet het gevoel hebben dat het zelfstandig tot iets in staat is.

We gaan in ons onderwijs uit van 3 verschillende niveaus per leerjaar:
1. Leerlingen met extra zorg (aanpak 1)
2. Leerlingen die een gemiddeld tempo vorderen (aanpak 2).
3. Leerlingen die in een sneller tempo vorderen (aanpak 3 ).
We werken met groepsplannen voor de vakken rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. Bovenstaande niveaus, de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het plan van aanpak zijn hierin verwerkt. In het groepsplan worden ook de resultaten van de individuele leerlingen en de acties voor aanpassing en verbetering verwerkt. Daarnaast gebruiken we een groepssignaleringsinstrument om de groep in kaart te brengen. Zo hebben we een goed zorgsysteem opgebouwd waarbij ons leerlingvolgsysteem een kritische leidraad vormt voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Meerpresteerders en hoogbegaafdheid
Binnen de 3 niveaus (aanpak 1,2,3) hebben we ons het afgelopen schooljaar zowel binnen Stichting Op Kop en op onze school specifiek gericht op hoogbegaafden en meerpresteerders. We zijn gestart met een nieuw screeningsinstrument (SIDI - 3) en de IB-er en de directeur zijn hierin geschoold. Levelwerk (materialen voor meerpresteerders) is voor de groepen 1 t/m 8 aanwezig. Het protocol voor meerpresteerders en hoogbegaafde leerlingen wordt in schooljaar 2015-2016 in alle groepen gebruikt.
In schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met een plusklas voor meerpresteerders en hoogbegaafde kinderen. Mirjam Huizeling is degene die deze innovatie heeft geleid. Zij heeft dit mede gedaan vanuit haar masteropleiding 'Leren en Innoveren.' Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is een beleidsplan gemaakt. Ook in schooljaar 2015-2016 kunnen de kinderen met deze specifieke onderwijsbehoeften hier gebruik van maken. Leerlingen die in groep 8 excellent presteren kunnen na het voldoen aan de toelatingseisen, op RSG Tromp Meesters lessen volgen op het gebied van techniek, wetenschap en excellentie. (WON) Deze vorm heet ' Ackropolist.'